Disclaimer


Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld, desalniettemin kunnen er zich onvolkomenheden voordoen. Munstergelaen.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderzins het gevolge is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derden leveranciers en welke op de site worden gepubliceerd.

Munstergelaen.nl kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar is.

Alle informatie met betrekking tot persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandelt en niet openbaar worden gemaakt.

Niets gepubliceerd door de redactie van Munstergelaen.nl op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of op enig andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de beheerder van Munstergelaen.nl.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Munstergelaen.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Munstergelaen.nl geeft geen enkele garantie noch aanvaard enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Munstergelaen.nl houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Munstergelaen.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.